Obchodné podmienky

Zmluvné podmienky objednávateľa a dodávateľa v rámci bodového systému pre zber odpadu podľa katalógového čísla 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.

 

Čerpanie produktov je platné len pre zmluvných partnerov so zmluvou uzatvorenou na bodový systém.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PODMIENKY

 

 1. Tieto  obchodné podmienky platia v znení uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu odberateľom ako aj držiteľom odpadu a sú platné len pre odovzdaný odpad 20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky.
 2. Pomenovanie zmluvných strán vo veci bodového systému:
  • Objednávateľ – zákazník spoločnosti ESPIK Group s.r.o.
  • Dodávateľ – spoločnosť ESPIK Group s.r.o.
 3. Čerpanie nazbieraných bodov výmenou za produkty je platné len pre zmluvných partnerov so zmluvou uzatvorenou na bodový systém.
 4. Objednávka, ktorá nemá  uzatvorenú zmluvu o odvoze prepálených rastlinných olejov a tukov na bodový systém je automaticky stornovaná a neplatná.
 5. 1 kg  odpadu 20 01 25 - použité rastlinné oleje a tuky sa rovná 1 bodu.
 6. Bodový systém produktov je nastavený v nasledovných úrovniach:
  • od 1 do 4 000 bodov – približná hodnota 0,20 € za 1 bod
  • od 4 001 do 8 000 bodov – približná hodnota 0,25 € za 1 bod
  • od 8 001 do 11 000 bodov – približná hodnota 0,35 € za 1 bod
 7. V potvrdenom zbernom liste o zbere a odvoze odpadu (držiteľom ako aj odberateľom) sú zapísané záznamy o odbere odpadu, dátume odberu a množstve odberu.
 8. Množstvo odovzdaného odpadu si môže  odsledovať každá zmluvne viazaná prevádzka,  a to prihlásením do www.evidenciaodpadov.sk. Prihlasovacie meno a heslo je vygenerované automaticky, uvedené v prílohe  Zmluvy o zbere a odvoze kuchynského odpadu.
 9. Report, alebo nové prihlasovacie údaje do online evidencie si môže Objednávateľ (prevádzka) vyžiadať telefonicky, alebo e-mailom na info@espik.sk.
 10. Bodový systém je možné kedykoľvek uplatniť podľa produktového katalógu pri nazbieraní dostatočného počtu bodov pre vybraný produkt. Bodový systém je časovo ohraničený. Body exspirujú po 3 rokoch, alebo výpoveďou zmluvy.
 11. Za nazbierané body je možné objednať si aj produkt, ktorého hodnota je vyššia ako je hodnota nazbieraných bodov, pričom doplatok za objednaný tovar bude prepočítaný podľa podmienok dosiahnutej bodovej úrovne uvedenej v bode 6 týchto Obchodných podmienok. Doplatok bude v mene EUR súčasťou faktúry spolu s manipulačným poplatkom.
 12. Na každý produkt sa vzťahuje manipulačný poplatok, na ktorý bude vystavená faktúra. Faktúra bude doručená e-mailom alebo poštou podľa zmluvných podmienok.
 13. Výška manipulačného poplatku (doplatku) je nasledovná:
  • do 2 000 bodov – variabilný doplatok: počet bodov x 0,01 € bez DPH
  • od 2 001 bodov - fixný doplatok: 20 € bez DPH
 14. Výška doplatku sa vzťahuje na 1 kus/balenie produktu v katalógu. Pri navýšení počtu kusov v košíku sa násobne navyšuje aj doplatok.
 15. Objednávateľ je povinný pri nároku na zhodnotenie bodov vypísať presné údaje:
  • Názov prevádzky
  • Adresa prevádzky
  • Tel. číslo
  • Email
  • Výber produktov
  • Tieto údaje je potrebné poslať emailom, alebo si produkty priamo objednať cez pokladňu v sekcii Katalóg odmien.
 16. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 17. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
 18. Objednávateľ berie na vedomie, že termín dodania (dodacia lehota) objednaného tovaru na prevádzku je v rozmedzí 1 až 8 týždňov. V prípade, že dodávateľ nedodá tovar do 8 týždňov od prijatia objednávky, objednávateľ má nárok na finančnú kompenzáciu za objednaný tovar, a to formou prepočtu podľa bodu 6. týchto Obchodných podmienok.
 19. Dodávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať katalóg v jednotlivých kategóriách, zároveň ho meniť, alebo mazať.
 20. Obrázky  niektorých produktov v katalógu sú len ilustračného charakteru. Popis, značka, majú pevný a nemenný charakter.
 21. Dodávateľ je sprostredkovateľom produktov z katalógu a nedisponuje skladovými zásobami produktov.
 22. V prípade nedostupnosti objednaného produktu z katalógu si Dodávateľ vyhradzuje právo poskytnúť objednávateľovi adekvátnu náhradu za nedostupný objednaný tovar, o čom ho bude dopredu informovať.

 

ESPIK Group s.r.o. 15.07.2022,  info@espik.sk, zákaznícka linka: +421 950 401 401